Chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm ISO 9001-2015

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp và chứng nhận phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.

Ngày 6/9/2018 sau khi được chuyên gia khảo sát > tư vấn đào tạo hệ thống tài liệu > đánh giá. Công ty TNHH công nghiệp Chiến Thắng đã được cấp chứng nhận ISO 9001:2015